Winkelwagen Nu bestellen 0 artikelen(€ 0,00)

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

 • 1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Witte Hal gevestigd te Venlo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55211386, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
 • 1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 • 1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Witte Hal B.V (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

 • 2.1. Witte Hal zal binnen 2 werkdagen volledig ingevulde e-mails voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden.
 • 2.2. Alle aanbiedingen van Witte Hal zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
 • 2.3. De in catalogi of andere documentatie van de door Witte Hal opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Witte Hal niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

 • 3.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
 • 3.2. De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

ARTIKEL 4. LEVERTIJD

 • 4.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Witte Hal zal er alles aan doen om de goederen te leveren binnen de gestelde termijn.
 • 4.2. Zodra Witte Hal kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Witte Hal hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
 • 4.3. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 4.4. Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden.

ARTIKEL 5. AFLEVERING, BEZORGING

 • 5.1. Op verzoek van de klant kan Witte Hal de zaken bezorgen en eventueel installeren op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
 • 5.2. Witte Hal behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
 • 5.3. Witte Hal is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Witte Hal.

ARTIKEL 6. RISICO EN EIGENDOM

 • 6.1. Het risico van de zaken gaat van Witte Hal over op de klant op het moment van aflevering.
 • 6.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Witte Hal over op het moment van bezorging.
 • 6.3. Indien de klant niet tijdig aan Witte Hal mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Witte Hal op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal Witte Hal de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
 • 6.4. Het eigendom van de zaken gaat van Witte Hal over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Witte Hal is verschuldigd, heeft voldaan.

ARTIKEL 7. BETALING

 • 7.1. Contant: de klant haalt de bestelling zelf op bij onze winkel en rekent aan de balie contant af (Kas, pin).
 • 7.2. Factuur: de klant ontvangt van Witte Hal een factuur. Na voldoening op de bankrekening van Witte Hal ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.
 • 7.3. Witte Hal heeft te alle tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen.
 • 7.4. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan Witte Hal verder toekomende rechten.
 • 7.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Witte Hal moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant.

ARTIKEL 8. GARANTIE

 • 8.1. Witte Hal garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door reparatie ter plekke of door retourzending van klant aan Witte Hal, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen redelijke termijn uit te voeren.
 • 8.2. Witte Hal garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
 • 8.3. Een beroep op garantie wordt slechts door Witte Hal in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij Witte Hal indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
 • 8.4. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Witte Hal aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
 • 8.5. Ieder recht op garantie vervalt indien - Zonder toestemming van Witte Hal, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht. - Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud. - De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
 • 8.6. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Witte Hal door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Witte Hal.
 • 8.7. Niet goed, geld terug garantie; dit geldt indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de klant bestelde type nummer of kleur of als er op de website van Witte Hal een onjuiste omschrijving vermeld staat.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1. Witte Hal is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Witte Hal.
 • 9.2 De aansprakelijkheid van Witte Hal overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid dan wel met opzet van de zijde van Witte Hal.
 • 9.3 Witte Hal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

ARTIKEL 10. ONTBINDING

 • 10.1. Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Witte Hal binnen 7 dagen uitgevoerd.
 • 10.2. Witte Hal behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd.
 • 10.3. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Witte Hal het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Witte Hal tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Witte Hal verder toekomende rechten.
 • 10.4. Alle vorderingen, die Witte Hal in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 11. GESCHILLEN

 • 11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Witte Hal. Indien Witte Hal zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 • 11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij Witte Hal hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS

 • 12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Witte Hal nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Witte Hal contact opnemen. Witte Hal zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
 • 12.2 Witte Hal zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Heb je het antwoord op je vraag niet kunnen vinden? Onze medewerkers van de afdeling Klantenservice geven graag antwoord op al je vragen.
Vul het contactformulier in, mail naar info@wittehal.com of bel 077-3201310.